ميلاد امام رضا (ع)مبارک

به گوش دل ندا آمد،
که يار دلربا آمد
به درد ما دوا آمد،
رضا آمد، رضا(ع) آمد

خدا داد آنچه را وعده،‌
بشد در ماه ذيقعده
که آمد بهترين بنده،
رضا آمد ، رضا آمد
میلاد امام رئوف مبارک