روز جهاني کار و کارگر  مبارک باد

کارگران از شریف ترین
 
طبقه اجتماع هستند

زیرا چرخش دست و بازوی 

آنها باعث چرخش چرخه های
 
زندگی جامعه و امتداد رگه های 

حیات در مجاری هستی است.

روز جهانی کار و کارگر خجسته باد...