فرا رسيدن ماه پر برکت رمضان مبارک باد

روزه ، تمرين کلاس زندگي / درس ايثار و خلوص و بندگي
روزه ، زنجير هوا گسستن است / ديو و بت هاي درون بشکستن است ...
*فرا رسيدن ماه پر برکت رمضان مبارک باد*