پويش نقاشي  مجازي به مناسبت هفته مشاغل دبستان طلوع فجر

پويش نقاشي مجازي دبستان طلوع فجر به مناسبت هفته مشاغل برگزار گرديد.با تشکر از آقاي قويدل،آقاي حسيني،آقاي فرمانده بحري،آقاي خدابنده،آقاي فرمايش،آقاي محمدوند،آقاي يحيي زاده که درپويش هفته مشاغل نقاشي هايي با موضوع هاي دريانورد، کاشي کار،نانوا،پليس ،کارمند و پرستار فرستاده اند. 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش تصویری